jezyk - pl

Historia Bursy

Bursa nr 1 w Kutnie funkcjonuje od 01 września 2005 roku w oparciu o Statut Bursy nr 1 w Kutnie. Została powołana Uchwałą Nr 205/XXVI/2005 Rady Powiatu w Kutnie z dnia 25 maja 2005 roku.

Bursa nasza jest placówką publiczną, koedukacyjną, która zapewnia opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania. Zapewnia zakwaterowanie dla 125 wychowanków szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu oraz pobliskich województw.

Bursa prowadzi swoją działalność przez cały rok szkolny jako placówka, w której są przewidziane ferie szkolne.

Bursa nr 1 w Kutnie zgodnie ze Statutem zapewnia wychowankom:

 • całodobową opiekę wychowawczą na czas pobytu wychowanka
 • w bursie
 • właściwe warunki socjalno-bytowe
 • całodzienne wyżywienie
 • odpowiednie warunki do nauki
 • uczestniczenie w kulturze, sporcie, turystyce, a także w rozwijanie uzdolnień i zainteresowań w sekcjach i kołach zainteresowań
 • możliwość rozwijania samodzielności i samorządności
 • kulturalne spędzanie wolnego czasu
 • poszanowanie godności osobistej
 • współpracę z rodzicami/prawnymi opiekunami, szkołami, samorządem bursy, środowiskiem lokalnym, organem sprawującym oraz prowadzącym, Poradnią Psychologiczno-pedagogiczną oraz instytucjami specjalistycznymi

Bursa jako placówka opiekuńczo-wychowawcza wspomaga i uzupełnia pracę wychowawczo-dydaktyczną szkoły oraz przejmuje od rodziny funkcję opiekuńczo-wychowawczą. Wychowankowie bursy maja zapewniona całodobową opiekę sprawowaną przez wychowawców. Placówka zapewnia jak najlepsze warunki socjalno-bytowe oraz całodzienne wyżywienie przygotowywane przez odpowiednio wykwalifikowanych pracowników.

Młodzież naszej bursy aktywnie uczestniczy w życiu bursy działając w Samorządzie bursy oraz sekcjach:
 • kulturalno-oświatowej
 • gospodarczo-kulinarnej
 • sportowej

Osoby plastycznie uzdolnione działają w kole plastycznym.

W ramach Samorządu bursy, sekcji i kół zainteresowań młodzież placówki

 • rozwija swoje zainteresowania, pasje i możliwości
 • podnosi poczucie własnej wartości
 • spełnia się w wybranej dziedzinie
 • osiąga sukcesy w różnych konkursach, warsztatach na terenie placówki i poza nią
 • znajduje u siebie mocne strony
 • kształtuje altruizm oraz wrażliwość

W czasie wolnym od zajęć młodzież bursy chętnie uczestniczy w spotkaniach tematycznych z wychowawcą grupy, psychologiem na których poruszane są problemy, tematy nurtujące młodzież, wynikające w codziennym życiu, a także z zaproszonymi gośćmi z naszego lokalnego środowiska.

W ramach współpracy samorządu z sekcjami organizowane są konkursy, turnieje, wieczory filmowe połączone z dyskusją, wieczory poezji, spotkania z rówieśnikami, zajęcia sportowo-rekreacyjne, spotkania wychowawca–wychowanek oraz wychowawca – grupa wychowawcza. Poprzez takie działania pragniemy aby bursa tworzyła swoją tradycję, którą będziemy kultywować przez następne lata:

 • otrzęsiny kl. I/spotkanie integracyjne
 • Dzień Edukacji Narodowej
 • Dzień chłopaka
 • Wieczór wróżb andrzejkowych
 • Wieczór tradycji narodowej – wigilia
 • Dzień Kobiet
 • Pierwszy dzień wiosny
 • Pożegnanie maturzystów

Bursa współpracowała z placówkami kulturalno-oświatowymi oraz sportowo-rekreacyjnymi miasta. Wychowankowie w ramach wolnego czasu uczestniczą:

 • w seansach filmowych KDK w Kutnie
 • spotkaniach poetyckich, wystawach, turniejach wierszy Biblioteki Miejskiej w Kutnie
 • w wystawach Muzeum Regionalnego w Kutnie
 • konkursach plastycznych MDK w Kutnie
 • w konkursach organizowanych przez PSSE w Kutnie
 • uroczystościach patriotycznych miasta

Nasza Bursa nr 1 w Kutnie przy ul. Kościuszki 24B jest przyjaznym, bezpiecznym, drugim domem dla wychowanków, zakładem pracy dla osób w niej zatrudnionych. Jest wolną od przemocy , agresji , narkotyków i innych używek.
Jest piękną, nowoczesną, placówką w powiecie i nie tylko.

Warunkiem przyjęcia do bursy jest złożenie „Potwierdzenie woli zamieszkania\\\" w wersjach dla osoby pełnoletniej i niepełnoletniej. W tym drugim przypadku konieczna będzie zgoda rodziców, lub opiekuna prawnego. niezbędne dokumenty s do pobrania w sekcji \\\"Dokumenty Szkolne\\\" > \\\"Dokumenty do pobrania\\\"

 • Autor: / 0000-00-00 00:00:00